නිසල දිය සසල විය
ඇගෙන් ලද පෙම් පහසට

සසල දිය නිසල විය
හිමි දෙසූ දම් කදට

නිවන් මග තව දුරද
කෙලවරක් දකිනු රිසි සැමට…

Image result for monk and normal people