මගේ ඇස අද්දරට වෙලා ඉන්නකොට
මට හිතෙන්නෙම බලාන ඉන්න
අපුරුයි ඔබ…
මං එක්ක කියන කොට
මං ආසම අහන් ඉන්න
ලෙන්ගතුයි ඔබ…
දුකක් දැනුන දාටත් අහන් ඉන්නකොට
හිතට ඕනෙම ලග දැවටෙන්න
මගෙයි ඔබ…
මටම මං අකීකරු වෙනකොට
හිත කියන්නෙම ඔබේ වෙන්න
අහිමි ඔබ…
මටත් මං අහිමි තරමට