පුංචි මතකයන්
සිත රිදවන සුළුය.
කුඩා වුවත් එවැනි මතකයන්
ගැඹුරින් සිතේ සටහන්ව ඇත.
පුංචි මතකයන් තුල ඇති සදා සිහිවටනයක්

 

Delete කර දැමීමට හෝ
Recycle bin දැමීමට පුළුවන් නම්…
අකමැති වුවත් සමහර මතකයන්

 

Delete කල නොහැක…
Recycle bin එකට දැමිය නොහැක.
වැඩ නොකරන සෑම මොහොතකම
Screen Saver ය ක්‍රියාත්මක වන පරිදි
පුංචි මතකය ක්‍රියාත්මකය.
එය ගැඹුරින් රිදවන සුළුය…